PAST LEADERS

ROTARY YEARPRESIDENTSECRETARY
2014-2015Gaurav JainSalman Papa
2015-2016Salman PapaTanmay Shah
2016-2017Tanmay ShahVignesh Subramaniam
2017-2018Vignesh SubramaniamKetan Chordia
2018-2019Ansul ShahShrenik Vaid
2019-2020Ketan ChordiaKaran Thakkar
2020-2021Shrenik VaidGaurav Jain
2021-2022Srikant HariharanVishal Palsani
2022-2023Dinesh BaidRohit Jain
2023-2024Gaurav BhatlaAkshay Patwari