Past Leaders

Year

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

2019 – 2020

President

Gaurav Jain

Gaurav Jain

Salman Papa

Tanmay Shah

Vignesh Subramaniam

Ansul Shah

Ketan Chordia

Secretary

Salman Papa

Salman Papa

Tanmay Shah

Vignesh Subramaniam

Ketan Choradia

Shrenik Vaid

Karan Thakkar