Past Leaders

Year

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

President

Gaurav Jain

Gaurav Jain

Salman Papa

Tanmay Shah

Vignesh Subramaniam

Ansul Shah

Secretary

Salman Papa

Salman Papa

Tanmay Shah

Vignesh Subramaniam

Ketan Choradia

Shrenik Vaid